hambach-26_deko2_web

Hambacher Schloss – Hambacher Fest

Das Hambacher Schloss – Wiege der deutschen Demokratie. Hier fand 1832 das Hambacher Fest statt